امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه هیولای اسپاگتی

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین پاستاگرایی.

امر به معروف و نهی از منکر دخالت در زندگی انسانها محسوب میشود.

تو می گویی امر بمعروف

من می شنوم دخالت در زندگی دیگران، سلب آزادی، شرارت طلبی…

امر به معروف نهی از منکر هیولای اسپاگتی پرنده

Advertisements

پیام صلح و دوستی هاپ: ترانه تصور کن جان لنون با زیرنویس پارسی

پیام صلح و دوستی از هیولای اسپاگتی پرنده…

ترانۀ تصور کن جان لنون

اگر خدایی وجود نداشته باشد ما چیزی را از دست نداده ایم

خدمت کسانی که محض احتیاط خدا را می پرستند!

اگر می گویید: «اعتقاد به وجود خدا بهتر از نداشتن آن است، زیرا اگر خدایی وجود نداشت چیزی را از دست نداده ایم…»

باید گفت: نه خیر!

  1. شما تمام زندگی تان را برده ی افکار تان هستید، و چوب خدای خیالی بالای سر شما، تعیین کننده ی تمام پستی بلندی های زندگی شماست.
  2. اگر محض احتیاط خدا می پرستید، این را هم در نظر بگیرید که ممکن است خدای اشتباهی بپرستید، و خدای اصلی* را «بشدت» عصبانی کنید!

پرستش خدا ضرری ندارد محض احتیاط

* همانطور که می دانیم، خدای جهان کسی نیست جز هیولای اسپاگتی پرنده؛ پس اگر تا کنون خدا یا هیولای دیگری را می پرستیده اید، بدانید که خدا (هاپ) را تا کنون بشدت از دست خود عصبانی کرده اید!!

For those who believe worshiping God is wiser than not doing so, because if there’s no god, you won’t lose anything… well it’s being said, firstly you’re wasting your life living with a symbolic dictator upon your shoulder; secondly, what if you’re worshiping a wrong god, and making the real god angrier and angrier every time you make your prayer?!

سوره قضا و تقدیر پاستافاریانی

بسم الهاپ الرحمن الرحیم

سورة قضاء و تقدیر

و او بود که در هر اتم یک رشته قرار داد از رشته سانی خودش و آبجو را نوشیدنی همگانی اعلام کرد برای شما که قدر بدانید مهربانی و حکمت سس دار او را ﴿1﴾ چه کسی می توانست مانند او این چنین دنیای زیبایی خلق کند؟! ﴿2﴾ غروب دلنشین، همنشینی با معشوق، مهربانی و ماکارونی تهدیگ دار خوشمزه! ﴿3﴾ و چه نادانند آنها که خدا را (هیولای مقدس را) نمی پرستند! ﴿4﴾ و ابله ترین انسانها همانا بیخدایان هستند زیرا نمی توانند ببینند که پاستا خود بخود پخته نمی شود و حتما «هاپ» بالای دیگ ایستاده و فرآیند پختن را کنترل می کند، وگر نه ماکارونی بعمل نمی آید ﴿5﴾ همچون آبجو که برای تخمیر نیازمند هفته ها مراقبت هیولای اسپاگتی پرنده است ﴿6﴾ مانند اتم ها که خود بخود بوجود نمی آیند ﴿7﴾ و تصادفات جاده که خود بخود انجام نمی گیرند ﴿8﴾ نه اینکه هیولا بخواهد شما را مجروح کند ﴿9﴾ اصلا چه ربطی به هیولا دارد؟ ﴿10﴾ چرا هنگام رانندگی مراقب نیستید؟ ﴿11﴾ اختیار هیولا در طول است و اختیار انسان در عرض است ﴿12﴾ حتما می دانید که ما سه بعد داریم: طول، عرض و ارتفاع ﴿13﴾ البته نه اینکه فکر کنید هیولای دیگری در ارتفاع قرار دارد ﴿14﴾ اصلاً گور بابای ارتفاع، جهان دو بعد بیشتر ندارد: طول و عرض ﴿15﴾ اراده ی هیولا در طول است، و اختیارات عرضی از دسترس هیولا خارج اند و هیچ ربطی به هیولا ندارند ﴿16﴾ چی؟ به هیولا می گویید نا توان و نادان؟ چرا به هیولا تهمت می زنید؟ ما هیچوقت ادعا نکردیم هیولای اسپاگتی قادر مطلق یا دانای مطلق است ﴿17﴾ زیرا اینها واژگانی بی معنی هستند، و گفتن آنها مانند این است که بگویید هیولا بی معنی است ﴿18﴾ چرا به هیولا توهین می کنید؟ ﴿19﴾ اصلاً هیولا پشت نودلش را داغ کرد و دیگر کاری به کار هیچ کس ندارد! هر کسی مسؤول زندگی خودش است، و هیچ اتفاقی به هیولا ربطی ندارد! ﴿20﴾ بروید به کارتان برسید!! ﴿21﴾

اثر هنری کاشی هیولای اسپاگتی پرنده