مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده

مقایسه ی الله و هیولای اسپاگتی پرنده از لحاظ تعداد معجزات، تعداد پیروان، فرستان پیامبران و نوشتن کتاب آسمانی و…

مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده هاپ

Comparing Allah and the F.S.M

Advertisements

مسلمان و قرآن

مسلمان: من که چیز مزخرفی در قرآن نمی بینم.. و تازه، وجود کلمه آی تی در آن، نشان دهنده ی علمی بودن کتاب آسمانی است!
مسلمان قرآن مزخرف علمی