یک روز مثل دزدان دریایی حرف زدن

خوب. با نزدیک شدن به 19 سپتامبر و روز جهانی «یکروز مثل دزدان دریایی حرف زدن»، این ویدیوی آموزشی را قرار می دهیم. خوب تمرین کنید تا مثل دزدان دریایی حرف بزنید.

البته دزدان دریایی پارسی کمی متفاوت سخن می گویند، که بعدا آموزش آنرا نیز قرار خواهیم داد.

Advertisements