حوریان پاستافاریانی

بهراسید از روزی که ابر ها به شکل رشته های ماکارونی در می آیند و کوه ها آبجوی مذاب فوران می کنند.. و بازگشت همه به سوی پاستا است.
و بشتابید به سوی هیولا که در بهشت به شما رقاصه های زیبا رویی خواهد داد که دور آنها ماکارونی پیچیده شده است، تا بخورید و لذت ببرید…

حوری بهشتی رقاصه پاستافاریانیسم هیولای اسپاگتی پرنده