فلسفه ی هاپ: پیش از بیگ بنگ چه بوده است؟

+18

-یا هاپ.. پیش از بیگ بنگ چه بوده است؟!

-بیگ فورپلی

-آه.ه.ه.ه…. :|

پیش از بیگ بنگ انفجار بزرگ

Advertisements